Kako da pretražuješ bazu podataka SIN Liste

Dobro došli u bazu podataka SIN Liste! Ovo kratko uputstvo sadrži informacije kako se koristi baza podataka.

Kako da pretražujem?

U polju "Fraza za pretraživanje" možeš da ubaciš bilo koju reč koju želiš da pretražuješ u bazi podataka. Koristi što kraći izraz jer će pretraživati istovetan izraz koji si otkucao u polju za pretraživanje.

Ako znaš naziv, CAS ili EC broj SIN supstance i zanima te baš ta supstanca, možeš da odabereš opciju „Pretraži samo po nazivu, CAS ili EC broju".

Ako želiš celokupnu listu SIN supstanci, samo klikni "Prikaži potpunu SIN Listu".

Uz pomoć opcije "Filteri za pretraživanje" možeš da usmeriš svoje pretraživanje. Ako otkucaš reč u polju "Fraza za pretraživanje", i izabereš na primer "Mogući načini upotrebe: Elektronika", baza podataka će izlistati SIN supstance kod kojih se pojavljuju reči ili u nazivu ili u ostalim opisima supstance, a koje su povezene sa mogućim načinima upotrebe u Elektronici. Takođe možeš ostaviti polje "Fraza za pretraživanje" prazno i samo koristiti filtere da bi usmerio pretraživanje. Na primer ako želiš da znaš koje se to supstance potencijalno mogu pronaći u građevinskom materijalu, samo označi kućicu "Građevinarstvo" u okviru "Mogući načini upotrebe" i pritisni "Pretraži"

Moguće je da usmeriš pretraživanje na sledeći način:

1. Klasifikacija u odnosu na opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu (endokrini disraptor, ekvivalentan nivo zabrinutosti, karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, PBT/vPvB, i R50/53 ili R51/53.)

2.Mogući načini upotrebe (kao što je elektronika, lična nega, saobraćaj itd.)

3.EU SVHC liste (ako je supstanca uključena u Listu kandidata prema REACH-u)

4. Datum uključivanja na SIN Listu (verzija 1.0, 1.1, 2.0 ili 2.1)

5. Proizvedena količina prema zahtevima za registraciju iz REACH-a (proizvedena/uvezena u količinama 1-10, 10-100, 100-1000 ili više tona/godini).

6.Informacija o tome da li je supstanca registrovana kao proizvedena/uvezena u EU.

Molim da obratite pažnju, da kada koristite opcije za usmeravanje pretraživanja baza podataka uzima u obzir sve povezane CAS brojeve i svaku grupu supstanci gde se nalazi taj povezan CAS broj. To znači da, ako izabereš da vidiš samo supstance iz SIN 2.1 verzije, rezultat će biti 251 supstanca ili grupa supstanci. To je iz razloga što su tri CAS broja u okviru 2.1 verzije dodati u dve grupe koje su već postojale pre 2.1 verzije. Ti CAS brojevi su 11099-02-8 i 34492-97-2, (dodati u grupu nikl monoksid) i 7803-57-8 (dodati u grupu hidrazin).

Dato Boolean varijablama,

Baza podataka pretražuje reč koju ste otkucali u polju „Fraza za pretraživanje" I opciju koju odaberete u polju „Filteri za pretraživanje“.

U okviru kockica za filtere pretraživana (Mogući načini korišćenja, Proizvedena količina, itd.) primenite ILI ako odlučite da obeležite više od jedne kockice. Na primer Građevinarstvo ILI Elektronika pod „Mogućim načinima korišćenja“.

Ako koristiš različite filtere za pretraživanje i primeniš „I“ između njih

Primer "Fraza za pretraživanje":[ftalat] I "Mogući načini korišćenja": [elektronika ILI boje&pigmenti] I "EU SVHC Lista": [Lista kandidata]

Šta različiti Filteri za pretraživanje znače, na primer "EU SVHC liste"?

Prelazeći mišem preko različitih opcija Filtera za pretraživanje, na primer "Klasifikacija u odnosu na opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu" "Karcinogeno", pojaviće se kratak tekst sa objašnjenjem na ekranu.

Šta možete pronaći u SIN bazi podataka?

Samo supstance iz SIN Liste mogu biti pronađene u bazi podataka SIN Liste. Ako usmeriš pretraživanje odabirom "EU SVHC liste: Lista kandidata", baza podataka će prikazati sve supstance SIN Liste koje su u Listi kandidata.

Kako mogu da odaberem način prikazivanja rezultata pretraživanja?

Klikom na "Prikaži listu opcija za prikazivanje" dobićete listu opcija sa informacijama koje će biti prikazane ako odabereš da se prikaže „Više informacija“ o supstancama u bazi podataka. Inače standardno će biti prikazani svi podaci iz baze podataka. Ta funkcija nije način da se dalje usmeri pretraživanje, već je način kako da se prikažu rezultati pretrage.

Zašto su SIN supstance navedena i kao "supstance" i kao "grupe supstanci"?

Sve SIN supstance su grupisane u skladu sa klasifikacijom prema CLP Uredbi (Uredba 1272/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju). Te grupe se otuda prikazuju zajedno, kao jedan ulaz u bazi podataka, zbog svojih veze koja se odnosi na opasna svojstva koja poseduju, često su i načini korišćenja veoma slični unutar grupa supstanci.

Rešavanje problema

>- Ako nemate nijedan ili samo nekoliko rezultata? Proverite da li ste ispravno napisali ime supstance . Takođe proverite da niste možda koristili isuviše filtera za pretraživanje. CAS brojevi (XXXX- XX-X) i EC brojevi (XXX-XXX-X) moraju biti napisani u dobrom formatu sa srednjom crtom (-) između brojeva.